Energetska tranzicija i čist vazduh

Podoblasti: klimatske promene, industrijsko zagađenje, obnovljivi izvori energije, pravedna tranzicija

Kako bismo usporili globalno zagrevanje i ojačali otpornost na klimatske promene neophodan je prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Potpisivanjem Zelene agende za Zapadni Balkan zemlje Zapadnog balkana su potvrdile posvećenost ciljevima klimatske neutralnosti Evrope do 2050. godine i zajedničkom radu na dekarbonizaciji energetskog sektora sa Evropskom unijom.

RERI učestvuje u postupcima izrade strateških dokumenata, javnih politika i propisa kako bi doprineo naporima da klimatski ciljevi budu pažljivo razmatrani i integrisani u ova dokumenta, kao i da budu usaglašeni sa pravnim tekovinama Evropske unije i dugoročnim ciljevima u oblasti klimatskih promena, ali i obavezama koje proističu iz Okvirne konvencije UN o promeni klime i Pariskog sporazuma. Na taj način doprinosimo stvaranju preduslova za dekarbonizaciju kao sveobuhvatnu transformaciju društva, zasnovanu na niskoj emisiji ugljen-dioksida, kao i odgovornom i održivom korišćenju obnovljivih izvora energije.

RERI se zalaže za zaustavljanje daljeg planiranja izgradnje novih termoenergetskih postrojenja jer njihova izgradnja dugoročno ugrožava održivi društveni i ekonomski razvoj i onemogućava integraciju na energetsko tržište Evropske unije koja teži nultoj emisiji do 2050. godine.

Dekarbonizacija energetskog sektora i prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije zahteva pažljivo strateško planiranje i praćenje efekata ovih politika na društvo u celini, kako bi se obezbedilo da tranzicija bude pravedno sprovedena.

RERI prati sprovođenje propisa u oblasti energetike i klimatskih promena i, gde je to opravdano i utemeljeno u činjenicama, pokreće odgovarajuće upravne i sudske postupke, kako bi pravnim sredstvima zaustavio sprovođenje aktivnosti koje mogu izazvati štetu po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Urbanističko planiranje i infrastruktura

Podoblasti: urbanizam, prostorno planiranje; izgradnja, zaštita kulturnog

RERI se bavi analizom sadržine i načina sprovođenja procedura izrade i usvajanja prostornih i urbanističkih planova, kao i institucionalnim uključivanjem u te postupke upućivanjem primedbi i sugestija i učešćem u javnim prezentacijama i sednicama komisije za planove.

Bavimo se analizom dokumentacionog, pravnog, strateškog i planskog osnova koncepata nacrta, kao i opravdanosti predloženih planskih rešenja.

RERI pred Ustavnim sudom pokreće inicijative za ocenu zakonitosti i ustavnosti usvojenih prostornih i urbanističkih planova.

Analiziramo zakonitost dokumentacije u vezi sa izgradnjom pojedinačnih projekata, u skladu sa čim podnosi redovne i vanredne pravne lekove protiv nezakonitih građevinskih i upotrebnih dozvola.

Rudarstvo

U svetu u kojem su prirodni resursi ograničeni nije moguća neograničena i nekontrolisana eksploatacija mineralnih resursa. Rudarstvo i prerada mineralnih sirovina odigrali su vitalnu ulogu u istoriji i ekonomiji regiona u kojem se nalaze značajna rudna bogatstva.

Kako bi se obezbedio održivi razvoj i održivo iskorišćavanje ovih minerala neophodno je da se prilikom strateškog planiranja ne promoviše ekonomski razvoj nauštrb zaštite životne sredine i socijalnog razvoja. RERI učestvuje u postupcima izrade strateških i planskih dokumenata kojima se uređuje eksploatacija mineralnih sirovina i zalaže se za ambicioznije javne politike i zakone kojima se štiti zdravlje ljudi i životna sredina uz promovisanje prelaska na  održive alternative.

Zagađenje životne sredine poreklom od rudarskih aktivnosti i uništavanje prirodnih resursa je ozbiljan problem sa značajnim posledicama po zdravlje ljudi, ekosisteme, ekonomiju i vladavinu prava. RERI je naročito fokusiran na praćenje uticaja rudnika na kvalitet voda, vazduha i zemljišta, sa posebnim fokusom na primenu propisa kojima je regulisano upravljanje rudarskim otpadom.

Kroz monitoring rada nadzornih organa i vođenje upravnih i sudskih postupaka RERI teži da unapredi zaštitu životne sredine i odgovornost državnih organa i privrede, da doprinese prevenciji i sankcionisanju zagađivanja životne sredine, ugrožavanju prava pojedinaca, udruženja i lokalnih zajednica na zdravu i očuvanu životnu sredinu i održivi razvoj, u skladu sa EU standardima, prihvaćenim međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonodavstvom.

Zaštita prirode i biodiverziteta

Sa sve intenzivnijim pritiskom na zaštićena prirodna dobra, bio i geodiverzitet, a usled različitih negativnih faktora kao što su razvoj turizma, urbanizacija, privatni interes i sl, neophodan je multidisciplinarni pristup u rešavanju ovog problema i zaštite  izuzetno vrednih prirodnih celina.

RERI u cilju zaštite prirode, očuvanja zaštićenih područja i biljnih i životinjskih vrsta, preduzima aktivnosti u cilju pobijanja nezakonitih odluka (građevinskih, upotrebnih dozvola), kao i pravne akte protiv odgovornih fizičkih i pravnih lica (tužbe, prijave za privredne prestupe, inicijative za pokretanje prekršajnih postupaka, krivične prijave).

Na osnovu prikupljenih, relevantnih podataka o nezakonitostima koje se tiču konkretnih prirodnih dobara, RERI izrađuje studije slučaja i pravne analize u kojima ukazuje na kršenje zakona i podnosi pravne lekove u cilju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine.

Upravljanje vodama i upravljanje otpadom

Oblasti upravljanja vodama i upravljanja otpadom nisu adekvatno regulisane pozitivnim propisima Republike Srbije. Nedovoljno razvijeni sistemi upravljanja vodama i otpadom predstavljaju opštu pretnju po ekološku i društvenu održivost. RERI  kroz svoj svakodnevni rad prati rad i odluke nadležnih organa u vezi sa aktivnostima izgradnje postrojenja za preradu voda i otpada. Na taj način, RERI želi da uspostavi nezavisan monitoring nad tekućim i predstojećim projektima razvoja postrojenja za preradu otpada i  otpadnih voda, kao i nad procesima (potencijalne i planirane) privatizacije vodoprivrednih javnih preduzeća. 

RERI će se, u zavisnosti od konkretnog slučaja, uključivati u postupke u kojima postoji opasnost po životnu sredinu, prirodu, i zdravlje ljudi.

RERI  koristi dostupne pravne mehanizme u slučajevima kada se utvrdi  kršenje važećih pravnih propisa.

Vladavina prava i ljudska prava

Podoblasti: pristup informacijama, učešće javnosti i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, borba protiv korupcije, zaštita ljudskih prava

Nepoštovanje propisa u oblasti zaštite životne sredine podriva vladavinu prava, stvara atmosferu pravne nesigurnosti, nepoverenja u institucije i političke aktere.  Nekontrolisano i zakonima nesuzbijano zagađivanje životne sredine i uništavanje prirodnih resursa je zapravo posledica koja proističe iz netransparentnosti, odsustva dijaloga zainteresovanih strana, nedostatka odgovornosti javnih vlasti i korupcije kao praktičnog modela upravljanja javnim resursima i dobrima.

RERI pravo i normativni okvir posmatra kao dinamičan okvir koji bi trebalo da se unapređuje i menja, a veruje da se do društva koje počiva na vladavini prava dolazi tako što se vladavina prava sprovodi u praksi. Uspostavljanje javno-političkog i pravnog okvira koji počiva na jakim i odgovornim institucijama postiže se tako što se insistira na primeni propisa, a kroz ekstenzivnu prasku se otkrivaju slabosti i potrebe za njihovim unapređenjem.

Jačanje pravnih mehanizama kroz upravno-sudsku zaštitu nastojimo da obezbedimo time što sudove i administrativne organe suočavamo sa konkretnim, praktičnim situacijama u kojim se ogleda slabost normativnog okvira, (ne)odgovornost javnih vlasti, nedostatak kapaciteta ili, sa druge strane, svrsishodnost i čvrstina samih propisa koji garantuju vladavinu prava.

Metodologija rada RERI-ja podrazumeva stavljanje analitičkog i istraživačkog rada u funkciju strateških sudskih i administrativnih postupaka kojima se postiže dvostruki efekat: odgovorni počinioci se izlažu pravnoj odgovornosti a, istovremeno pravni postupci doprinose unapređenju primene propisa i povećanju odgovornosti organa vlasti.

Pokretanje administrativnih i sudskih postupaka ima i preventivno dejstvo jer se na taj način razvija praksa za buduće slične slučajeve, odnosno, organima vlasti i zagađivačima se sužava prostor za delovanje u senci nekažnjivosti, a svest o nekažnjivosti je jedan od ključnih generatora korupcije.

RERI nastoji da obezbedi odgovorno i svrsishodno trošenje javnog novca, unapredi primenu propisa koji garantuju pristup informacijama i odgovornost javnih vlasti, te obezbedi pristup pravdi u slučajevima kada je građanima uskraćeno pravo učešća u procesu donošenja odluka ili se direktno krši pravo na zdravu životnu sredinu.

Međunarodni i regionalni razvoj i saradnja

Podoblasti: EU integracije, Energetska zajednica

Primena usvojenih ekoloških standarda i sprovođenje zakona transponovanih u procesu pristupanja Evropskoj uniji je na nezadovoljavajućem nivou u regionu te se RERI zalaže za usvajanje i primenu pravnih tekovina Evropske unije, Energetske zajednice, Ujedinjenih nacija  i drugih relevantnih međunarodnih organizacija u oblasti održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine, održivog upravljanja prirodnim resursima i obnovljivim izvorima energije i  razvoju infrastrukture i industrije.

Kako je region Zapadnog Balkana prepoznat kao integralna celina od strane svih relevantnih aktera, RERI sprovodi aktivnosti na način koji će omogućiti široku saradnju sa regionalnim partnerima, nevladinim organizacijama, stručnjacima i drugim relevantnim akterima i stvoriti pouzdanu i kredibilnu mrežu partnera koja će omogućiti našoj organizaciji da raste i dalje podiže kredibilitet.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh