RERI koristi raspoložive pravne mehanizme u cilju utvrđivanja nezakonitosti, uzrokovanih aktivnostima operatera i drugih pravnih lica protivno pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i pobijanja nezakonitih upravnih akata, donetih od strane republičkih i organa jedinica lokalne samouprave.

S tim u vezi, pokrećemo postupke vanrednog inspekcijskog nadzora nad poslovanjem pravnih lica – kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Takođe, RERI pokreće postupke protiv nezakonitih upravnih akata: žalbe protiv prvostepenih upravnih akata, kao i zahteve za poništavanje konačnih upravnih akata – građevinskih i upotrebnih dozvola, izdatih za pojedinačne projekte, sa ciljem da se svaki upravni akt izdat suprotno pozitivnim propisima Republike Srbije isključi iz domaćeg pravnog prometa.

Posledično, RERI pokreće i vodi upravne sporove u cilju utvrđivanja zakonitosti konačnih upravnih akata.

Advokati RERI-ja pokreću parnične postupke protiv odgovornih pravnih i fizičkih lica u oblasti kršenja ljudskih prava, a posebno prava na život, imovinu i zdravu životnu sredinu. Vodimo postupke naknade štete i otklanjanja opasnosti od štete, koje su posledica kršenja pozitivnih propisa Republike Srbije, a posebno relevantnih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine.

Naši advokati zastupaju ugrožene građane u vanparničnim postupcima – postupcima eksproprijacije, gde pružaju pravnu i stručnu podršku u najsloženijim postupcima određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti.

RERI u skladu sa analizom relevantne dokumentacije i težinom utvrđenih nezakonitosti nadležnim organima protiv pravnih lica – kompanija, kao i odgovornih lica pokreće kaznene postupke, i podnosi prekršajne prijave, prijave za privredne prestupe, kao i krivične prijave, te preuzima aktivnu ulogu u praćenju, kao i, u zakonom dozvoljenom obimu, učestvovanju u navedenim postupcima. U svom dosadašnjem radu, RERI se posebno fokusirao na postupke krivične odgovornosti pravnih lica – kompanija zagađivača, za krivična dela iz oblasti životne sredine, u kojoj oblasti je doprineo razvijanju sudske prakse, koja od početka primene Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela iz 2008. godine, gotovo da ne postoji.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh