RERI se kroz institucionalno delovanje uključuje u postupke izrade i usvajanja dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja kroz upućivanje primedbi i komentara na elaborate, koncepte i nacrte prostornih i urbanističkih planova u fazama (ranog) javnog uvida, kao i učešće u javnim prezentacijama i sednicama komisija za planove u fazi javnog uvida u nacrte prostornih i urbanističkih planova.

Učestvujemo u postupcima davanja primedbi i komentara na predloge strategija, programa, koncepata politike i akcionih planova u postupcima sprovođenja javnih rasprava, kao i postupcima sprovođenja strateške procene uticaja na životnu sredinu planova, programa, osnova i strategija iz oblasti urbanističkog planiranja, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama i drugih oblasti blisko povezanih sa pitanjima očuvanja životne sredine.

Učestvujemo u javnim raspravama povodom razmatranja izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu različitih planova, programa, osnova i strategija.

Pratimo implementaciju dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja nakon njihovog usvajanja i pokrećemo odgovarajuće postupke u slučaju eventualnih odstupanja od odredbi pozitivnih propisa Republike Srbije.

Uključeni smo u postupke izrade i usvajanja akata o proglašenju zaštićenih područja, upućivanjem primedbi i komentara tokom trajanja javnog uvida u predloge ovih dokumenata.

Institucionalno se uključujemo u postupke izrade i potvrđivanja urbanističko-tehničkih dokumenata za sprovođenje urbanističkih planova upućivanjem primedbi i komentara u fazi sprovođenja javne prezentacije.

Pratimo i uključujemo se u postupke sprovođenja objedinjene procedure za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata pokretanjem vanrednog inspekcijskog nadzora, upućivanjem prigovora, žalbi i inicijativa za stavljanje van snage akata o ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata, u slučaju da su isti doneti proceduralnim propustima ili uz nepoštovanje odredbi pozitivnih propisa Republike Srbije.

RERI učestvuje u postupcima procene uticaja na životnu sredinu u projektima iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, upravljanja otpadom i drugih oblasti koje mogu imati značajniji uticaj na životnu sredinu i to kroz upućivanje primedbi i mišljenja u fazi odlučivanja o potrebi procene uticaja, u fazi određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja, kao i odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja. Upućujemo žalbe i pokrećemo odgovarajuće postupke pred upravnim sudom ukoliko se u bilo kojoj od gore navedenih faza procene uticaja uoči odstupanje od odredbi pozitivnih propisa Republike Srbije.

RERI se bavi produkcijom edukativnog i informativnog sadržaja u svrhu podizanja svesti građana o značajnim aktuelnim temama u oblasti zaštite životne sredine, planiranja i izgradnje, energetske tranzicije i vladavine prava, kao i unapređenja znanja i veština neophodnih za efikasnu odbranu i ostvarivanje prava građana da utiču na aktivnosti u svom okruženju, i to kroz objavljivanje informativnih članaka, saopštenja, studija slučaja, pravnih analiza konkretnih postupaka i izradu predloga za izmenu propisa, pravilnika, i drugih podzakonskih akata kao i priručnika za njihovu primenu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh