Projekat doprinosi suzbijanju korupcije u upravljanju javnim resursima i nastoji da dugoročno utiče na promenu prakse učešća javnosti u donošenju odluka od javnog interesa, sa posebnim fokusom na upravljanje vodnim resursima kao javnim dobrom. 

Kroz projekat RERI razmatra privatizaciju Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” i formira pravni slučaj da bi javnosti omogućio uvid u informacije o kršenju zakona i zloupotrebi javnih ovlašćenja od strane odgovornih institucija i aktera. Pravna analiza privatizacije Instituta “Jaroslav Černi” ukazuje na niz nepravilnosti i zloupotreba javnih ovlašćenja. Od nadležnih institucija i tužilaštva, kao pravnog zastupnika Republike Srbije, zahteva se da, po svojoj dužnosti, zaštite kompromitovan javni interes preispitujući zakonitost odluke o privatizaciji i kompletne procedure prodaje javnog kapitala.   

RERI podstiče institucionalno delovanje organizacija civilnog društva i osnažuje ulogu građana u prevenciji i suzbijanju korupcije. Odbrana zakonom garantovanih prava i procedura odvija se kroz delovanje unutar sistema, praćenje prikrivenih mehanizama legalizacije korupcije i utvrđivanje odgovornosti za donošenje odluka koje odgovaraju privatnim a ne javnim interesima. 

Privatizacija Instituta “Jaroslav Černi” sprovedena je uz potpuno isključivanje javnosti iz procesa odlučivanja, u kontekstu stalne degradacije sistema upravljanja vodama. Odsustvo javne odgovornosti oličeno je u pokušajima protivustavnih izmena Zakona o vodama, u pomeranju rokova za usvajanje niza podzakonskih akata, kao i zaštite vodnog dobra pojačanim inspekcijskim nadzorom. 

Projekat se realizuje od septembra 2021. do aprila 2022. godine uz podršku organizacije CRTA i fondacije USAID, kroz program Građani imaju moć.  

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh