Kroz ovaj projekat RERI promoviše transparentno i odgovorno upravljanje energijom i klimom i napredak u primeni klimatskih ciljeva EU i UN. Cilj projekta je podrži pravednu, transparentnu i participativnu energetsku tranziciju, u skladu sa međunarodnim sporazumima koji se odnose na životnu sredinu, klimatske promene, održivi razvoj i poštovanje ljudskih prava. 

Usvajanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) je važan korak u uspostavljanju političkog okvira za usklađivanje sa dugoročnim ciljevima klimatske politike EU. Srbija kasni sa usvajanjem NECP-a, a proces nije u potpunosti transparentan javnosti. 

Kroz organizaciju javnih konsultacija, projekat uspostavlja mehanizam za transparentno učešće civilnog društva i stručne zajednice u izradi i implementaciji Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Druga aktivnost na projektu se odnosi na razvoj i primenu nezavisnog okvira za praćenje napretka u primeni Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o klimatskim promenama. Uspostavljanje nezavisnog monitoringa doprinosi transparentnom i odgovornom upravljanju i sprovođenju politika kroz adekvatne podzakonske akte. 

Aktivnosti na projektu su usmerene ka podsticanju dugoročne promene demokratske kulture, čuvajući interese i prava građana u energetskoj tranziciji, kroz obezbeđivanje efikasnog okvira za učešće javnosti u razvoju Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu i razvoj metodologije praćenja sprovođenja Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o klimatskim promenama.

Projekat se realizuje od 12. avgusta 2021. do 31. marta 2022. godine uz podršku Britanske ambasade u Srbiji.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh