Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu je u decembru 2023. godine, nakon dve i po godine (?!) prikupljanja dokaza, odbacilo krivičnu prijavu RERI-ja podnetu protiv Linglong-a zbog krivičnog dela Građenje bez građevinske dozvole. Tužilaštvo je svoju odluku obrazložilo zaključkom da je kompanija “imala nameru da podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole”.

RERI je u junu 2021. godine Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu podneo krivičnu prijavu protiv osumnjičenih kompanije Linglong i Feng Wang-a, kao odgovornog lica u kompaniji za krivično delo Građenje bez građevinske dozvole.  RERI je uz krivičnu prijavu, a i u kasnijoj fazi postupaka, javnom tužilaštvu dostavljao opširnu, verodostojnu i relevantnu dokumentaciju i dokazni materijal, kojim se na nedvosmislen i jasan način dokazuje da je od strane kompanije Linglong izvršeno krivično delo Građenje bez građevinske dozvole.

Između ostalog, RERI je dostavio rešenje građevinskog inspektora, kojim je, nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora po zahtevu RERI-ja, Linglong-u naloženo uklanjanje osam objekata za koje je utvrđeno da su izgrađeni bez građevinske dozvole.

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu je rešenje o odbacivanju krivične prijave  obrazložilo time da su okrivljeni imali nameru podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole, imajući u vidu da su ih u prethodnom periodu redovno pribavljali, te da samo kašnjenje u formalnom smislu podnošenju zahteva za izdavanje građevinske dozvole ne predstavlja postojanje namere kod okrivljenih za izvršenje predmetnog krivičnog dela.

“Prvo pitanje koje je važno postaviti je koji su to dokazi koje postupajući javni tužilac prikuplja dve i po godine? Da li postoji i jedan racionalan razlog za prikupljanje dodatnih dokaza kada imate jasno utvrđeno činjenično stanje i to od strane inspekcije, dakle, jednog državnog organa?” ukazuje Ljubica Vukčević, advokat RERI-ja, te zaključuje da “u slučaju da se prihvati argumentacija tužilaštva, u praksi bi se otvorila mogućnost da građenje bez građevinske dozvole bude dekriminalizovano, te da se, primera radi, investitorima koji za izgradnju stambenih kompleksa pribave građevinsku dozvolu, dozvoli izgradnja drugih stambenih kompleksa bez pribavljanja građevinske dozvole, iz razloga što pribavljanje građevinske dozvole za neke objekte, isključuje obavezu pribavljanja građevinske dozvole za druge objekte”.

Tužilaštvo po prirodi stvari treba da postupa u javnom interesu i da ga štiti – to je njegova osnovna svrha. Međutim, u konkretnom slučaju tužilaštvo na vrlo očigledan način zloupotrebljava svoja ovlašćenja, kako jedna privatna kompanija ne bi odgovarala i bila kažnjena. RERI ističe činjenicu da u svim predmetima protiv Linglong-a postupa isti javni tužilac, te da je, s obzirom na simptomatično (ne)postupanje u predmetima, podneo pritužbu na rad tog javnog tužioca. Pravosudni organi su i ovog puta potvrdili da, u situacijama kada je na strani okrivljenog kompanija koja realizuje projekat od „nacionalnog značaja“, procesuiranje nezakonitog postupanja se propušta, te se kršenje propisa Republike Srbije na ovaj način javno i nedvosmisleno ohrabruje.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh