Foto: pixabay.com

Stručnjaci i organizacije civilnog društva upozoravaju da je neosnovano i neutemeljeno odustajanje od izgradnje kompleksa objekta visokoškolskih ustanova u bloku 39 u kome se nalazi Fakultet dramskih umetnosti i ustupanje čitave površine ovog bloka za izgradnju Administrativnog i operativnog centra MUP sa heliodromom, kao i da je proizvoljna i zabrinjavajuća njegova planirana invazivna izgradnja. Izrada nacrta Plana detaljne regulacije za blok 39 na predloženim osnovama predstavlja direktno kršenje Zakona o planiranju i izgradnji i sprovodi se u uslovima pandemije u kojima je onemogućeno uključivanje javnosti, te je nužno da se ona obustavi.

Blok 39 u kome se nalazi Fakultet dramskih umetnosti poslednji je od četiri bloka na Novom Beogradu koji su bili namenjeni razvoju visokoškolskih ustanova. Nakon prenamene i izgradnje prethodna tri bloka, odlukom Vlade Republike Srbije iz 2010. godine blok 39 se opredeljuje za sadržaje iz oblasti nauke, kulture, umetnosti i komplementarnih funkcija. Na toj lokaciji je 2012. godine najavljen početak radova na izgradnji Centra za promociju nauke, prema projektu izabranom na međunarodnom konkursu za arhitektonsko rešenje ove zgrade iz 2010. godine.

Suprotno tome, planska dokumenta na ranom javnom uvidu predlažu promenu namene bloka 39 iz visokoškolske ustanove u kompleks posebne namene i izgradnju Administrativnog i operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova sa pratećim sadržajima, kao što su heliodrom/helipad. Planski i zakonski osnov ovakve odluke nije pružen, kao ni osnov za planiranu invazivnu izgradnju na ovoj lokaciji, a nizom propusta u planskoj dokumentaciji i proceduri javnog uvida direktno je onemogućeno učešće javnosti.

U skladu s navedenim, stručnjaci i organizacije civilnog društva osporavaju predmetni Elaborat za rani javni uvid u celini, i ističu da bi izrada nacrta ovog plana detaljne regulacije predstavljala direktno kršenje Zakona o planiranju i izgradnji. Podnosioci zahtevaju da se izrada ovog planskog dokumenta obustavi, da se usvoji nova Odluka o izradi plana, potom i novi Elaborat za rani javni uvid koji će u svemu biti usklađen sa planskom i zakonskom regulativom Republike Srbije i time obezbediti da budu zadovoljene stvarne potrebe i javni interes građana Republike Srbije.

Podnosioci zahteva:
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Evropa Nostra, Grupa arhitekata, Ministarstvo prostora, Ne davimo Beograd, Organizacija za političku ekologiju Polekol, RERI, Ksenija Radovanović

Tekst primedbe u kome je sadržana analiza predloženog planskog rešenja je u nastavku a isti možete preuzeti u PDF formatu ovde. Svako ko želi da primedbuje može preuzeti tekst primedbe, menjati ga po želji ili ne, i poslati poštom (kako bi bile zavedene) u toku dana 27. jula 2020, pre kraja radnog vremena pošte.


Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Kraljice Marije br. 1
11000 Beograd
Republika Srbija

PRIMEDBA

PREDMET: Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije Bloka 39, gradska opština Novi Beograd

Poštovani,

Uvidom u predmetni Elaborat, uočeno je sledeće:

 1. Predmetni plan detaljne regulacije (u daljem tekstu PDR) nije u skladu sa Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I–XIX („Sl. list grada Beograda“ br. 20/16), (u daljem tekstu PGR) u pogledu definisane namene površine celokupnog bloka 39. Naime, PGR definiše namenu površine bloka 39 kao površine za objekte i komplekse javnih službi visokoškolske ustanove. Imajući u vidu odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020), konkretno Član 33. ovog Zakona, planovi detaljne regulacije moraju biti usklađeni sa planovima višeg reda, odnosno predmetni PDR mora biti usklađen sa PGR-om. Iako PGR dopušta promenu namene u drugu kompatibilnu, kao i promenu tipa javne namene (ovde iz J4-visokoškolske ustanove u J11-kompleks posebne namene) kroz izradu PDR-a, on to predviđa isključivo na način da prethodno planirani kapaciteti budu zadovoljeni na drugom mestu. To znači da ako su odredbama PGR, nakon čitavog procesa njegove izrade, kroz konsultacije sa nadležnim institucijama i zainteresovanom javnošću, predviđene lokacije određene površine i parametara izgradnje za izgradnju visokoškolskih ustanova, one se ne mogu samo obrisati, već se mora pružiti uvid u to gde će se one izgraditi. Ovo je posebno značajno kada se uzme u obzir da PGR predviđa da se odredbe vezane za izgradnju visokoškolskih ustanova u bloku 39 sprovode izradom urbanističkog projekta, što dodatno potvrđuje kako potrebu za ovim kapacitetima, tako i opredeljenost da oni budu zadovoljeni izgradnjom u bloku 39.

Na osnovu navedenog, nije pružen planski osnov za planiranu promenu namene bloka 39 iz visokoškolske ustanove u kompleks posebne namene. Elaborat za rani javni uvid sadrži izvod iz planskog osnova, odnosno PGR-a kojim se planirana prenamena na način koji je predviđen osporava i zabranjuje.

2. U predmetnom Elaboratu za rani javni uvid navodi se da su predloženi urbanistički parametri određeni na osnovu “Razvojnog programa MUP-a”.

 • Što se javnosti tiče, ovakav dokument ne postoji, budući da u predmetnom Elaboratu za rani javni uvid nije naveden pun naziv pomenutog razvojnog plana, kao ni informacija gde se može izvršiti uvid u njega i njegov sadržaj. Takođe, u okviru ovog Elaborata nije dat izvod iz pomenutog razvojnog plana, što je neophodno ukoliko se taj razvojni plan uzima za osnov definisanja urbanističkih parametara.
 • Urbanistički parametri ne mogu u urbanističkom planu biti definisani na osnovu razvojnih dokumenata pojedinih ministarstava, već se osnov za definisanje urbanističkih parametara nalazi u planovima višeg reda, u ovom slučaju u PGR-u.

Na osnovu navedenog, urbanistički parametri definisani ovim Elaboratom za rani javni uvid ne mogu se smatrati opravdanim, već proizvoljnim, što je predstavlja nedopustiv postupak u urbanističkom planiranju.

3. U objavljenom predmetnom Elaboratu za rani javni uvid nisu objavljeni sledeći dokumenti:

 • Registracija preduzeća
 • Licenca i Izjava odgovornog urbaniste
 • Odluka o izradi Plana
 • Odluka/Rešenje o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja plana na životnu sredinu, kao ni Mišljenje nadležnog Skeretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda
 • Izvod iz PGR Beograda
 • Izvod iz PGR SZP Beograda
 • Podaci o postojećoj planskoj dokumentaciji
 • Participacija stejkholdera – popunjen Upitnik u pisanoj formi

Stoga je javnosti čitanje i tumačenje predloženog planskog rešenja onemogućeno, te se ne može smatrati da je javnost mogla izvršiti uvid u ovaj Elaborat.

4. U Elaboratu za rani javni uvid navodi se da će planirani kompleks posebne namene biti izgrađen na kat. parcelama 2240/1, 2240/2, 2241, 2242, 2243/1, sve na KO Novi Beograd. Međutim, na katastarskoj podlozi na kojoj je predloženo plansko rešenje, navedene parcele nisu upisane i granice ovih parcela nisu naznačene. Stoga je javnosti čitanje i tumačenje predloženog planskog rešenja onemogućeno, te se ne može smatrati da je javnost mogla izvršiti uvid u ovaj Elaborat.

5. U vanrednoj situaciji uzrokovanoj epidemiološkom situacijom građanima je dana 20.06.2020. bio onemogućen pristup u prostorije Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove u kojima je predmetna planska dokumentacija na ranom javnom uvidu, pod obrazloženjem da to nije moguće u trajanju vanredne situacije. S obzirom na to da je građanima onemogućeno da izvrše uvid u planska dokumenta na ranom javnom uvidu, neophodno je da se on obustavi, i sprovede kada za to budu postojali uslovi.


Na osnovu navedenih primedbi, osporavamo predmetni Elaborat za rani javni uvid u celini, i ističemo da bi izrada nacrta ovog PDR-a predstavljala direktno kršenje Zakona o planiranju i izgradnji. Zahtevamo da se izrada ovog PDR-a obustavi, da se usvoji nova Odluka o izradi plana, a potom izradi novi Elaborat za rani javni uvid koji će u svemu biti usklađen sa planskom i zakonskom regulativom Republike Srbije i garantovati zadovoljenje stvarnih potreba i interesa građana Republike Srbije.

(podnosilac primedbe, adresa, kontakt)

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh