Foto: Moravica | tifran.org

Prostornim planom opštine Arilje (,,Prostorni plan’’) precizirane su lokacije za izgradnju 15 mini hidroelektrana, od kojih je samo jedna planirana na vodotoku Moravica. Reč je o MHE Brusnik za koju je marta ove godine prijavljen završetak izgradnje i za koju je investitor ,,Brusnik Energy d.o.o.’’ trenutno u fazi pribavljanja upotrebne dozvole.

Međutim, vodotok Moravica od pre nekoliko godina postao je predmet interesovanja nekoliko investitora koji su pokrenuli inicijative za preispitivanje novih lokacija za izgradnju. Mogućnost izgradnje postrojenja kapaciteta preko 100kW na lokacijama koje nisu definisane Prostornim planom predviđena je isključivo izradom plana detaljne regulacije (PDR).

Tako je avgusta 2017. godine, na inicijativu investitora doneta odluka o izradi PDR-a za MHE Gradina (investitor ,,MORAVICA ENERGY d.o.o’’), a ubrzo zatim, juna 2018. godine, i odluka o izradi PDR-a za MHE Mirosaljci (Investitor ENERGY LINE D&M), obe na vodotoku Moravica.

Priliku da se upozna sa konceptom pomenutih planskih akata javnost je imala u fazi ranog javnog uvida koji je za oba PDR-a obavljen u identičnom terminu u martu 2019. godine. Međutim na predlog konačnih verzija, odnosno nacrta pomenutih PDR-ova javnost je mogla reagovati tek između 9. avgusta i 10. septembra ove godine kada su ponovo u istovetnom roku oni izloženi na javni uvid.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (,,RERI’’) primedbama i sugestijama reagovao je na oba pomenuta planska akta, a upućenim primedbama ukazali smo na brojne proceduralne i materijalne propuste pomenutih nacrta, posebno u pogledu: neadekvatnog planskog osnova, nezakonitosti u vezi sa svrhom izdavanja uslova imaoca javnih ovlašćenja i isteka njihovog roka važenja, neusklađenosti grafičkih priloga sa tekstualnim sadržajem, nepotpunosti izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, kao i iznošenja zaključaka na nepravilno utvrđenom činjeničnom stanju…

Obrađivač je odbacio sve primedbe dostavljene od strane RERI-ja. Međutim, Komisija za planove opštine Arilje je preispitala predočenu argumentaciju i utvrdila da je većina pomenutih primedbi osnovana, a u skladu sa tim, Obrađivaču naloženo da postupi u skladu sa dostavljenim primedbama. 

Nakon usvajanja pomenutih primedbi, obustavljeno je upućivanje istih u dalju proceduru usvajanja, a nosiocu izrade plana je od strane Komisije za planove naložena izrada novih nacrta koji će morati da ponovo prođu kroz postupak stručne kontrole.

Neupućivanjem pomenutih planskih akata u dalju proceduru usvajanja trenutno je otklonjen preduslov izgradnji pomenutih MHE na reci Moravici, iako će u narednih 60 dana nosilac izrade plana moći da iskoristi svoje zakonsko pravo da nadležnom organu dostavi nove nacrte koji će ponovo podlegati stručnoj kontroli. (član 51, stav 1 Zakona o planiranju i izgradnji).

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh