Cilj ovog projekta je da unapredi energetsku tranziciju u Srbiji i tranziciju ka čistim energetskim sistemima na Zapadnom Balkanu sa značajnim smanjenjem uticaja na životnu sredinu, uključujući uticaj na zdravlje, klimu i bio diverzitet i da ojača ekološku demokratiju u Srbiji sa povećanim učešćem civilnog društva u postupcima izdavanja dozvola i drugim postupcima zaštite životne sredine.

  • Zašto? Primena usvojenih ekoloških standarda i zakona je na nezadovoljavajućem nivou. Konstantan napredak u preuzimanju ključnih propisa i standarda EU nije praćen povećanim institucionalnim kapacitetima i pravosuđem koje bi trebalo da omoguće pristup pravdi u slučaju kada su ugrožena prava na zdravo i kvalitetno okruženje, kao i na dobro upravljanje njime.
  • Kako? RERI teži da: 1. Unapredi energetsku tranziciju u Srbiji i dalje zatvaranje termoelektrana na ugalj; 2. Zagovara prelazak na čiste energetske sisteme na Zapadnom Balkanu, uz značajno smanjen uticaj na životnu sredinu; 3. Rasvetli, razotkrije i izloži neusklađenost sa propisima EU o zagađenju vazduha i industrijskim emisijama; 4. Stvori kulturu odgovornosti i ojača demokratiju u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji sa povećanim učešćem civilnog društva u postupcima izdavanja dozvola i drugim ekološkim procedurama; 5. Ojača uticaj pravnih stručnjaka i pravosudnih institucija na primenu standarda zaštite životne sredine.
  • Ciljne grupe? Aktivisti civilnog društva i društvene zajednice; pravnici; eksperti i profesionalna udruženja iz oblasti zaštite životne sredine.

Aktivnosti

  • Nadziranje i učestvovanje u postupcima izdavanja dozvola za aktivnosti eksploatacije i upotrebe uglja, kao što su velika postrojenja za sagorevanje lignite i rudnika uglja;
  • Pokretanje postupka protiv odgovornih institucija zbog nesprovođenja Nacionalnog plana za smanjenje emisija;

Projekat se realizuje od 1. septembra 2019. do 31. decembra 2023. godine u saradnji sa Client Earth-om, a u okviru ClientEarth-ovog Energetskog programa.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh