RERI je Ustavnom sudu podneo inicijativu za ocenu zakonitosti procedure izrade i usvajanja Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada do 2030. godine, koji je usvojen 21. jula 2022. godine, sa zahtevom da Ustavni sud pokrene postupak imajući u vidu da je plan donet suprotno proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji.

Postupak izrade Generalnog urbanističkog plana Novog Sada započet je još 2009. godine, usvajanjem Odluke o izradi plana kojom je 30. jun 2011. godine predviđen kao rok za njegovu izradu.

Javni uvid u nacrt plana je organizovan tek 28. decembra 2021. godine, više od 10 godina nakon isteka roka za njegovu izradu. Međutim, Gradska uprava Novog Sada je preskočila jedan od najvažnijih koraka u izradi i usvajanju planskih dokumenta – organizovanje ranog javnog uvida.

Advokat Jovan Rajić, predsednik UO RERI-ja ističe da je na ovaj način javnosti oduzeta prilika da utiče na planska rešenja i predloži nova.

„Izostanak ranog javnog uvida za posledicu ima donošenje plana koji se „nameće“ građanima, kojima je Gradska uprava Novog Sada oduzela mogućnost učešća u ranoj fazi donošenja ovog važnog akta, čime je grubo prekršena zakonska procedura, ali i principi učešća javnosti. Preko 12 hiljada građana je uputilo negativne primedbe na ovaj plan, što je neuobičajeno visok broj, čak i za naše prilično niske standarde.

Građani su svoje nezadovoljstvo nedvosmisleno iskazali i na javnim sednicama i prezentacijama koje su protekle u neprimerenoj atmosferi sa verbalnim i fizičkim konfliktima, što je eskaliralo i kroz proteste na ulicama Novog Sada i sukobe sa organima reda. Rezultat toga je plan koji daje prednost privatnom nad javnim interesom i koji favorizuje agresivnu gradnju po cenu gubitka javnih prostora i degradacije prirodnih i kulturnih dobara“, istakao je Rajić.

Plan omogućava izgradnju nove linije nasipa za odbranu od poplava koji će “ograditi” Sordoš, Kameničku Adu i brodogradilište “Novi Sad” i tako omogućiti da se približno 160 hektara (površina 320 fudbalskih terena) priobalne zone u kojoj je zabranjena gradnja pretvori u građevinsko zemljište. Na taj način Novi Sad je korak bliže realizaciji projekta poznatog i kao ,,Novi Sad na vodi“.

RERI ovim putem ukazuje na važnost poštovanja procedura predviđenih važećim propisima, a naročito onih kojima se omogućuje učešće javnosti u donošenju odluka. U nedostatku informacija, vođenja netransparentnih postupaka i onemogućavanjem građana da deluju kroz institucije, očekivana je i razumljiva njihova zabrinutost, što onda vodi vaninstitucionalnim načinima iskazivanja tog nezadovoljstva, što nikome nije u interesu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh