Snimak ekrana: YouTube TV Valjevo Plus

Dar i/ili prokletstvo Divčibara

Još krajem 15. veka od kada datiraju prvi pisani tragovi o Divčibarama u turskom popisu, ovaj kraj na planini Maljen važi za pravi prirodni dragulj i atrakciju koja privlači turiste. Izrazite prirodne vrednosti i povoljna klima utkane su i u istoriju srpskog naroda i blisko su povezane sa uticajnim znamenitim ličnostima poput  kneza Miloš Obrenovića. Smena različitih političkih struja i ideologija sve do danas ipak nije transformisala ovaj kraj, jer uprkos svim različitostima ovaj retki prirodni dragulj zadržao je status atraktivnog i lekovitog mesta prijatnog za život i boravak.

Nažalost, neadekvatan pristup prostornom razvoju ove teritorije okrenut pre svega ka stvaranju profita rezultovao je stihijskom i intenzivnom izgradnjom čiju dinamiku ne može ispratiti razvoj prateće infrastrukture. Godinama unazad, posledica ovakvog pristupa kulminirala je stvaranjem divljih deponija, improvizovanih septičkih jama i izlivanjem fekalnih otpadnih voda u reku Belu Kamenicu koja protiče i kroz prirodni rezervat

Sve gore pomenuto samo je deo opasnosti koje prete degradaciji kvaliteta životne sredine i na koje se mora odgovoriti odgovornim pristupom planiranju prostornog razvoja ove teritorije, a što predstavlja odgovornost gradske uprave grada Valjeva.

Vesnik promene?

Dana 23. februara 2021. godine na sednici Skupštine grada Valjeva usvojena je odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare (,,PGR’’). Neki od najvažnijih razloga pristupanju ovih dugo isčekivanih izmenama kako se i samom odlukom navodi jesu:

  • Usklađivanje planskih rešenja za potrebe izgradnje infrastrukturnih mreža
  • Sagledavanje održivosti saobraćajnih površina
  • Preispitivanje kompatibilnih namena i urbanističkih parametra izgradnje

Mada je nagoveštaj promena zvučao kao dobra vest i prilika da se posvećenim radom i uključivanjem nadležnih organa, stručnih eksperata, stanovnika Divčibara i druge zainteresovane javnosti doprinese stvaranju kvalitetnog planskog akta, već ovom odlukom nagovešteno je da to neće biti slučaj. Zbunjivale su reči poput ,,skraćene procedure’’ kao i ,,manje izmene i dopune’’ budući da iste ne mogu biti tako okarakterisane prema Zakonu o planiranju izgradnji.

Sprovođenjem skraćene procedure zaobilazi se rani javni uvid čime je drastično smanjeno učešće javnosti, dok se vreme u kojem se konačni nacrt planskog akta kasnije stavlja na javni uvid prepolovljava i svodi na svega 15 dana. Takođe, pod izgovorom ,,manjih izmena i dopuna’’ doneta je i odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao izuzetno važnog preventivnog akta u očuvanju prirode i prirodnih resursa.

Improvizacija zakonskih procedura

Nakon 19.11.2021. godine Nacrt izmena i dopuna PGR-a konačno je oglašen i stavljen na javni uvid i to u trajanju od 30 umesto predviđenih 15 dana što je samo naizgled delovalo kao pohvalno. Međutim, prve nelogičnosti uočene su već u polaznim osnovama tekstualnog dela, gde su se našle sledeće rečenice:

,,U periodu od usvajanja PGR-e koji je predmet Izmene i dopune PGR-e bilo je značajnije realizacije predmetnog prostora.

Prilikom izrade je zbog svega navedenog prevaziđen obim i sadržaj pa se u tom smislu primenom Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa izmena i dopuna planskog dokumenta izrađuje u formi prečišćenog teksta i grafičkog dela…’’

Dakle, tokom izrade Nacrta izmena i dopuna PGR-a prevaziđen je obim i sadržaj koji se više ne može smatrati ,,neznatnim’’ niti okarakterisati kao ,,manja izmena i dopuna’’. Ovakve okolnosti podrazumevaju vraćanje planskog akta u regularni tok usvajanja, odnosno usvajanja nove odluke o izradi i (ne)pristupanju strateškoj proceni uticaja kao i sprovođenju ranog javnog uvida i javnog uvida u punom trajanju.

Ne samo da ovo nije bio slučaj, već je čitava zakonska procedura zanemarena i svedena na improvizaciju propisa bez ikakvih opravdanja. Naime primena ,,jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisaodnosi se isključivo na propise koje usvaja Narodna skupština, što nije slučaj sa ovim planskim aktom, a tvrdnje glavne urbanistkinje grada Valjeva Jasne Mićić da je ipak posredi ,,preporuka savetnika’’ u Ministarstvu građevine saobraćaja i infrastrukture još je manje logična. 

Napominjemo da produžetak trajanja javnog uvida sa 15 na 30 dana nikako ne može biti adekvatan kompromis neodržavanju ranog javnog uvida i nesprovođenju strateške procene uticaja. Ovakav način sprovođenja postupka nezakonit je, neodgovoran i veoma štetan pristup planiranju jedne ovako značajne teritorije.

Javna sednica komisije za planove

Nakon održanog javnog uvida, tokom koga su od strane zainteresovane javnosti upućene 153 primedbe, javna sednica je održana u sali Skupštine grada Valjeva, a njoj je prisustvovao i predstavnik RERI-ja, koji je dobio priliku da se izjasni o podnetim primedbama.

Broj primedbi, kao i trajanje sednice jasan su indikator brojnih konflikata i problema koje potencijalno izazivaju predmetne izmene i dopune, kao i potpunog odsustva adekvatnog učešća javnosti koja je većinu povratnih informacija i potencijalnih rešenja mogla predočiti još u fazi ranog javnog uvida, da je isti bio održan. Treba napomenuti da se i blizu 50 arhitekata i urbanista, članova Društva arhitekata Valjeva oglasilo o izmenama i dopuna PGR-a iznoseći negativan stav prema njihovoj primeni.

Hoće li Izmene i dopune PGR-a biti usvojene?

Potpuno je jasno da je razvoj Divčibara pred ozbiljnim ispitom i da su problemi upravljanja otpadom, infrastrukturne opremljenosti i nekontrolisane izgradnje urgentni. Međutim, nedopustivo je da se ista urgentnost zloupotrbljava i pretvara u izgovor za usvajanje po svemu sudeći, štetnih izmena i dopuna PGR-a.

Predmetnim izmenama i dopunama između ostalog predviđa se razvoj prekopotrebnog kanalizacionog sistema, međutim predviđeno je i drastično smanjenje udela zelenih površina, povećanje urbanističkih parametara izgradnje koji su vrlo fleksibilno definisani i investitorima omogućavaju izgradnju na dodatnu štetu zelenilu i sve to bez sprovedene procedure strateške procene uticaja na životnu sredinu. Odgovore na pomenute probleme, predstavnici Obrađivača kao i glavna gradska urbanistkinja  najavili su da će uslediti prilikom usvajanja novog plana. Međutim postavlja se pitanje koliko će tek urbanističkih projekata biti potvrđeno, a potom lokacijskih uslova i građevinskih dozvola biti izdato pre nego što se utvrdi da je za odgovor na ove probleme prekasno.

U toku je sačinjavanje Izveštaja o obavljenom javnom uvidu, gde će se na nizu zatvorenih sednica odlučivati o tome hoće li i uz kakve korekcije Izmene i dopune PGR-a biti upućene u dalju proceduru usvajanja. U skladu sa svim gore navedenim, stav RERI-ja je taj da je bilo kakva kakva odluka komisije za planove grada Valjeva koja ne propisuje ponavljanje postupka izrade izmena i dopuna protivzakonita i na štetu javnog interesa.ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.