Foto: A. Jovanović

Presudom Upravnog suda kojom je poništeno rešenje Ministarstva zaštite životne sredine, a nakon tužbe investitora „Mala hidroelektrana Zvonce“, utvrđena je isključivo povreda pravila postupka, a sud nije ni ulazio u ocenu činjeničnog stanja.

Upravni sud je presudom donetom 08.09.2020. godine usvojio tužbu investitora „Mala hidroelektrana Zvonce“ d.o.o Beograd, kojom je poništio rešenje Ministarstva za zaštitu životne sredine br. 353-03-00271/2019 od 04.04.2019. godine („Rešenje“) i predmet vratio nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

Rešenjem je utvrđeno da je investitoru zabranjeno izvođenje radova u suprotnosti sa izdatim uslovima zaštite prirode te mu je naloženo da u roku od 20 dana od prijema rešenja cevi ukloni iz korita za veliku vodu, odnosno, korito vrati u pređašnje stanje.

Presudom je Rešenje poništeno iz proceduralnih razloga, odnosno, iz razloga što su povređene odredbe koje se odnose na rokove dostavljanja i postupanja nadležnog inspektora Ministarstva zaštite životne sredine, a što je prethodilo donošenju Rešenja.

Upravni sud je presudu doneo zbog povreda pravila postupka, pri čemu nije cenio zakonitost rešenja u materijalno-pravnom smislu, odnosno, nije ulazio u ocenu činjeničnog stanja donetog Rešenja, van navedenih proceduralnih nedostataka. Rečju, sud nije raspravljao o samoj odluci da se cevi izvade iz korita reke i nije takvu odluku ocenio nezakonitom.

Najava ministra Gorana Trivana, da će izjaviti žalbu na navedenu presudu, predstavlja populistički i pogrešan potez, koji će samo produžiti pravnu neizvesnost i trajanje čitavog postupka.

Naime, odredbama Zakona o upravnim sporovima („Sl. glasnik RS“ br. 111/2019) nije ni propisana mogućnost podnošenja žalbe u upravnom sporu, pa je jedino moguće podnošenje vanrednog pravnog sredstva Vrhovnom kasacionom sudu, kojim bi samo bilo produženo trajanje čitavog upravnog postupka, umesto da se vraćanjem predmeta prvostepenom organu i otklanjanjem formalnih nedostataka, omogući prvostepenom organu da, u što kraćem roku, donese novo rešenje istovetnog sadržaja sa ovde osporenim Rešenjem.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.