U okviru regionalnog projekta TERPEIS BALKANS – Podsticanje smanjenja emisija u energetskom sektoru i energetski intenzivnim industrijama, RERI je 9. aprila 2024. godine organizovao radionicu o putanjama emisija koje su u skladu sa ciljevima ograničavanja globalnog zagrevanja na 1,5°C u kontekstu Srbije. 

Okupili smo predstavnike relevantnih državnih i međunarodnih institucija, akademske zajednice i civilnog sektora kako bismo diskutovali i stekli jasnu sliku o tome kako efikasno pristupiti daljem razvoju politika u cilju usklađivanja sa zahtevima propisanim Sporazumom iz Pariza.

Organizacija Climate Analytics je razvila i predstavila nacionalne putanje emisija koje su kompatibilne sa ograničenjem globalnog zagrevanja na 1,5°C, prilagođavajući globalne modele integrisane procene (IAM) koje koristi Međuvladin panel za klimatske promene (IPCC). Predstavljene putanje imaju potencijal da budu smernice za kreatore politika, omogućavajući im da usklade politike sa ciljevima Pariskog sporazuma, kao i da posluže kao putokaz za smanjenje emisija na nivou celokupne privrede do 2050. godine.

Tokom radionice, predstavljeni su postojeći strateški okvir, nacionalne politike, ciljevi i obaveze Srbije u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o promeni klime, kao i nivo njihove usklađenosti sa ciljem ograničenja porasta temperature na 1,5°C. Fokus diskusije bio je na mogućnostima i načinima za prevazilaženje prepreka koje se javljaju u vezi sa postavljanjem ambicioznijih klimatskih ciljeva.

Projekat TERPEIS BALKANS deo je Evropske klimatske inicijative (EUKI) nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomske poslove i zaštitu klime (BMWK).

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh