Foto: screenshot RERI

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovali su 22.januara, drugi krug javnih konsultacija o Planu kvaliteta vazduha za Beograd, putem platforme Zoom. Ovaj događaj predstavlja nastavak javnih konsultacija koje su RERI i BOŠ pokrenuli u decembru 2020. godine, sa ciljem da se javnost uključi u proces izrade novog Plana kvaliteta vazduha za Beograd. Reč je o dokumentu od izuzetnog značaja, budući da je grad Beograd suočen sa permanentnim zagađenjem vazduha, da koncentracije zagađujućih materija višestruko premašuju dozvoljene granične vrednosti, da je zagađen vazduh jedna od primarnih pretnji po javno zdravlje stanovništva, koji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, rezultira sa oko 1800 prevremenih smrti građana Beograda i da bi postojeći nivo zagađenja rezultirao u daljem skraćivanju životnog veka stanovnika Beograda – procenjenih preko 75.000 izgubljenih godina života (YLL) za stanovnike Beograda u narednih 10 godina1.

Informacija o izradi novog Plana je u toku 2020. godine bilo malo, a nije bilo ni prilike da se javnost uključi u ovaj proces. Grad Beograd je tek 15. januara objavio oglas o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha, kao i poziv zainteresovanoj javnosti da dostavi komentare na Nacrt Plana do 30.01.2021. godine.

U okviru javnih konsultacija, uvodna izlaganja su imali Mirko Popović i Hristina Vojvodić (RERI), Aleksandar Macura (RES Fondacija) i Ognjan Pantić (Beogradska otvorena škola), nakon kojih su se uključili i drugi učesnici.

Kao ključne nedostatke iznetog Nacrta plana, učesnici javnih konsultacija izneli su sledeće:

1) Proceduralne zamerke:

 • Trenutni proces ne zadovoljava osnovne kriterijume javne rasprave. Obaveštenje o javnom uvidu objavljeno je 15. januara, a kao rok za dostavljanje komentara stavljen je 30. januar. Javna prezentacija nije predviđena od strane zvaničnih organa;
 • Uz nacrt Plana nije pružena dokumentaciona osnova, na osnovu koje je Plan izrađen;
 • Nije pružena analiza efekata prethodnog Plana kvaliteta vazduha (2016-2020);
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja za nacrt Plana kvaliteta vazduha doneta je suprotno zakonima Republike Srbije. Plan kvaliteta vazduha za Beograd zadovoljava sve kriterijume koji su navedeni u Zakonu o strateškoj proceni uticaja, u pogledu toga za kakva se dokumenta mora pristupiti izradi strateške procene uticaja. Realizacija mera navedenih u nacrtu Plana podrazumevala bi realizaciju projekata za koje će biti neophodno raditi procenu uticaja.

 

2) Zamerke u pogledu sadržaja:

 • Nacrt Plana nije izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini Planova kvaliteta vazduha;
 • Nacrt Plana ne nudi viziju smanjenja zagađenja i poboljšanja kvaliteta vazduha;
 • Nacrt Plana ne sadrži ciljeve smanjenja zagađenja vazduha, koji bi pružili polaznu osnovu na merenje uspeha sprovođenja Plana;
 • Predložene mere ne sadrže analizu u pogledu dobiti i troškova, kao ni uticaja na zdravlje i životnu sredinu;
 • Nacrt Plana ne sadrži temeljnu analizu uticaja zagađenja vazduha na zdravlje građana;
 • Kratkoročne mere, navedene u Kratkoročnom akcionom planu, ne sadrže: precizne rokove o realizaciji – za svaku meru se navodi da se sprovodi u kontinuitetu, što ne predstavlja rok, ne postoje precizni podaci o efektima mera; ne postoje pokazatelji uticaja na smanjenje zagađenja i otklanjanje posledica; kratkoročne mere se ne odnose na industriju, samo na saobraćaj i informisanje javnosti;
 • Mere koje se odnose na smanjenje zagađenja koje potiče iz termoenergetskih postrojenja, navedene u Planu, sprovedene su uglavnom u periodu do 2014. godine. Izrađivač studije ne pruža nikakve informacije o merama za smanjenje emisija u periodu od 2014. do 2020. godine.
 • Nije preduzeta nijedna mera koja se odnosi na smanjenje emisija sumpor-dioksida iz termoenergetskih postrojenja u vreme važenja prethodnog plana kvaliteta vazduha. U ovom periodu, a posebno u periodu od 2018. do 2020. godine bile su primetne emisije sumpor-dioksida iz TENT-a 4 puta veće od emisija dozvoljenih NERP-om (Nacionalni plan za smanjenje emisija, koji je Republika Srbija dužna da primenjuje od 01.01.2018. godine).
 • Mere za smanjenje emisija iz termoenergetskih kompleksa navedene u Nacrtu Plana su mere nad kojima Grad Beograd nema nadležnosti u pogledu primene – nosioci mera su Vlada Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine i Elektroprivreda Srbije (EPS), bez utvrđenog mehanizma putem kojeg bi Grad mogao da utiče na ove aktere;
 • Mere i indikatori koji su navedeni u Nacrtu Plana su neprecizni i opisni, što praćenje primene mera čini praktično nemogućim;
 • Nacrt Plana ne sadrži procenu planiranog poboljšanja kvaliteta vazduha i vremenskog perioda potrebnog za dostizanje tih ciljeva;
 • Ne postoji inventar emisija zagađenja; Inventar emisija zagađenja se planira kao mera u okviru Plana, a ne kao prethodno sprovedena mera koja bi bila deo Plana;
 • Rezultati povremenih merenja koncentracije PM10 čestica nisu adekvatno predstavljeni – umesto kroz percentile, već kroz broj dana sa prekoračenjem;
 • Nacrt Plana ne sadrži detaljne podatke o ukupnim emisijama iz izvora zagađenja (po tonama po godini);
 • Nacrt Plana ne sadrži detaljne podatke o individualnim ložištima, već se u okviru Nacrta tek planira da se napravi popis individualnih ložišta, što bi morala biti mera koja prethodi planu.

Učesnici javnih konsultacija saglasili su se sa ocenom da bi predloženi Nacrt plana trebalo povući iz procedure, budući da ne zadovoljava osnovne kriterijume i standarde koje bi Plan kvaliteta vazduha trebalo da ispunjava, kao i da usvajanje ovog dokumenta i primena navedenih mera neće odgovoriti na hitnu potrebu da se problem zagađenja vazduha u Beogradu reši.

Problem zagađenja vazduha u Beogradu je izuzetno kompleksan, budući da je reč o gusto naseljenom gradu, kroz koji pored gradskog, prolazi i regionalni i međunarodni saobraćaj, da se u relativnoj blizini grada nalaze ogromni instalisani kapaciteti termoenergetskih postrojenja, te da je grad izložen i zagađenju koje dolazi iz tog šireg okruženja, o čemu predmetni Nacrt plana delimično i govori. Proces javne rasprave o Nacrtu ovog Plana, kao i sam sadržaj Nacrta, uklapaju se u širu sliku javnih politika u oblasti zaštite životne sredine: Republika Srbija trenutno nema usvojenu Strategiju zaštite vazduha, Nacionalni plan za smanjenje emisija iz termoelektrana se uveliko ne poštuje, a javnost je suočena sa izuzetno ograničenim prostorom za učešće u izuzetno važnim procesima donošenja odluka o zakonskim i planskim dokumentima.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje komentare na nacrt Plana kvaliteta vazduha proslede do 30. januara putem e-mail-a na pkv.bg@beograd.gov.rs .

Pogledajte snimak drugog kruga javnih konsultacija:

https://youtu.be/RNQckJ6t6NU

1 Health impact of ambient air pollution in Serbia – A call to action https://serbia.un.org/en/22141-health-impact-ambient-air-pollution-serbia-call-action

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh