Strateška parnica (strategic litigation) predstavlja osnovni pravni „alat“ RERI-ja, kojim se ostvaruje dugoročna sistemska promena. Strateška parnica ostvaruje uticaj na pravosuđe i sudsku praksu, javne politike i jača poverenje javnosti u vladavinu prava. Stratešku parnicu RERI posmatra kao deo šire kampanje za društvenu promenu, pre nego kao niz individualnih sudskih postupaka.

RERI koristi stratešku parnicu kao inovativno pravno sredstvo za transparentno i odgovorno postupanje javnih vlasti i ostvarenje prava pojedinaca i udruženja na dobru upravu. RERI na ovaj način ne samo da podstiče primenu instrumenata pravne zaštite već stvara i pozitivnu sudsku praksu u pogledu ostvarivanja prava na pravnu zaštitu.

RERI pokreće parnične postupke protiv odgovornih lica čije nezakonito poslovanje uzrokuje negativne posledice po životnu sredinu, kao i po zdravlje ljudi, u kom cilju podnosi tužbe radi naknade štete, otklanjanja opasnosti od nastanka štete, do koje dolazi usled nepoštovanja pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji, a posebno usled kršenja propisa iz oblasti životne sredine.

 

Prijavi se

  ostanite toku

  Prijavite se za naše objave:

  Some description text for this item

  RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

  © 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

  Na vrh