Projekat je usmeren na zagovaranje za donošenje ključnih strateških dokumenata u domenu zaštite životne sredine zasnovanih na širokom učešću javnosti, efikasnom praćenju razvoja i sprovođenja politika, kao i jačanju preventivnih mehanizama kroz stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Ovim projektom partneri nastoje da ojačaju kapacitete građana i organizacija civilnog društva za učešće u procesima donošenja odluka u vezi sa zaštitom životne sredine, podstičući otvorene i inkluzivne participativne procese donošenja politika.

Opšti cilj: Usmeriti transformativnu snagu procesa evropskih integracija i Zelene agende za Zapadni Balkan u reforme životne sredine i klimatskih promena u Srbiji

Aktivnosti:

  • Konsultacije o izradi ključnih strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena;
  • Stvaranje baze znanja i stručnjaka za podršku građanima, OCD i lokalnim zajednicama za informisano učešće u procesima donošenja odluka;
  • Zagovaranje i komunikacijska kampanja za transparentne i participativne procese razvoja politika životne sredine;
  • Provera efikasnosti uticaja organizacija civilnog društva u mehanizmima učešća javnosti;
  • Razvijanje i primena inovativnih alata za povećanje učešća građana zasnovanih na iskustvenom učenju;
  • Kritičko preispitivanje odgovornosti državnih organa i kompanija kada su u pitanju planovi i projekti visokim potencijalnim negativnim uticajima na životnu sredinu;
  • Izrada baze podataka sudske prakse PU i SPU.

Projekat se sprovodi u periodu od januara 2022. do decembra 2023. godine uz podršku Evropske unije.  ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh