Kratak opis projekta: 

Projekat pruža pravnu i obrazovnu podršku ekološkim aktivistima čija su prava ugrožena i time doprinosi izgradnji zajednica koje su otporne i imaju kapaciteta da i državne i nedržavne aktere drže odgovornim za narušavanje životne sredine. 

Ciljevi:

  • Omogućavanje pristupa pravdi, uživanja osnovnih građanskih sloboda i zaštite prava na mirno okupljanje, udruživanje i javno učestvovanje u donošenju odluka u oblasti životne sredine i klime;
  • Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i ekoloških aktivista za efektivno uživanje prava garantovanih međunarodnim normama i standardima, koja se pre svega odnose na pravo na slobodu izražavanja, mirno okupljanje, udruživanje i javno učestvovanje u donošenju odluka i upravljanju u oblasti životne sredine i klime;
  • Unapređenje uključivanja međunarodnih ciljeva i standarda (UN, Savet Evrope, Evropska unija) u zakonski okvir Republike Srbije u oblasti ekološke i klimatske politike;
  • Promovisanje odgovornih ekoloških i klimatskih politika u skladu sa međunarodnim normama i standardima u oblasti ljudskih prava.

Aktivnosti:

Poseban fokus će se usmeriti na sledeće aktivnosti: 

  • stručnu podršku ugroženim grupama i zajednicama;
  • razvoj smernica za poštovanje ljudskih prava koja se odnose na životnu sredinu i klimu i program jačanja kapaciteta;
  • razvoj preporuka za dostizanje klimatske pravde; 
  • kampanju za odgovornu ekološku i klimatsku politiku. 

Projekat se realizuje od jula 2022. do januara 2023. godine uz podršku Međunarodnog centra za neprofitno pravo.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh