Rizici od korupcije rastu kada je reč o projektima sa potencijalnim negativnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Transparentnost i odgovornost predviđeni su kao ključni preduslovi za sprečavanje korupcije. Preventivni mehanizmi koje treba primeniti u cilju smanjenja ili uklanjanja negativnih uticaja projekata i planova na životnu sredinu i zdravlje ljudi (procena uticaja na životnu sredinu i strateška procena uticaja na životnu sredinu) oslabljeni su nedostatkom transparentnosti, slabim učešćem javnosti i retkim angažovanjem nezavisnih stručnjaka i civilnog društva.

RERI kroz ovaj projekat teži da doprinese vladavini prava i jačanju kapaciteta civilnog društva koje se suočava sa rizicima od korupcije u građevinarstvu, urbanom i prostornom planiranju i zaštiti životne sredine.

Dodatno, RERI ovim projektom unapređuje transparentnost i odgovornost javnih vlasti kroz jačanje mehanizama kontrole i odgovornosti (inspekcije, sudska praksa), primenu i promociju dostupnih pravnih instrumenata koji garantuju prava na transparentno i odgovorno upravljanje i pristup pravdi. Konačno, projekat jača veze između civilnog društva i nezavisnih stručnjaka kako bi se povećala efikasnost intervencije civilnog društva.

Aktivnosti:

  1. Strateško vođenje slučajeva korupcije u oblasti zaštite životne sredine i urbanog i prostornog planiranja;
  2. Treninzi za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva, aktivista i grupa građana;
  3. Konsultativni proces između civilnog društva, stručnjaka, profesionalnih udruženja sudija i tužilaca i nezavisnih organizacija.

Ciljne grupe:

Organizacije civilnog društva, aktivisti i neformalne grupe, profesionalna udruženja sudija i tužilaca, predstavnici Ombudsmana, Agencije za borbu protiv korupcije i Poverenika za pristup informacijama, nezavisni stručnjaci iz oblasti građevine, urbanog i prostornog planiranja i zaštite životne sredine.

Projekat se realizuje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine uz podršku Olof Palme centra i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh