Foto: Vlada Republike Srbije | danas.rs

Uvodne napomene

Srpske vlasti su 15. marta 2020. godine proglasile vanredno stanje na celoj teritoriji Republike Srbije. Nakon inicijalne pometnje i ograničenog pristupa nadležnim organima, kao i skraćenog radnog vremena svih institucija, Vlada Republike Srbije („Vlada“) je, kako bi obezbedila poštovanje minimalnih standarda pravne sigurnosti, usvojila pravne propise koji regulišu rokove i proceduralne aspekte komunikacije sa upravnim i sudskim organima tokom vanrednog stanja.

Rokovi u upravnim postupcima

Vlada je 24. marta 2020. godine donela Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 41/20 i 43/20).

Navedena uredba propisuje da stranke u (upravnim) postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija, kao i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

Smatraće se da su dostavljanja pismena i radnje obaveštavanja koje su izvršene tokom vanrednog stanja, izvršena kad istekne 15 (petnaest) dana od prestanka vanrednog stanja. Takođe, smatraće se da su rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima istekli 30 (trideset) dana nakon prestanka vanrednog stanja.

Rokovi u sudskim postupcima

Pored prethodno navedene uredbe, Vlada je 20. marta 2020. godine donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 38/20), koja je stupila na snagu 20. marta 2020. godine.

Ovom uredbom predviđeno je da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe prestaju teći za vreme vanrednog stanja počevši od 15. marta 2020. godine (kada je vanredno stanje proglašeno).

Takođe, i svi rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnom postupku, krivičnom postupku, vanparničnom postupku, postupku izvršenja i obezbeđenja, upravnom sporu i postupku pokrenutom po ustavnoj žalbi prestaju teći za vreme vanrednog stanja.

Najzad, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova u krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredni prestup prestaju teći za vreme vanrednog stanja.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh